Λογιστικές Υπηρεσίες προς Eταιρίες – taxtime.gr
  • Απλογραφικά & Διπλογραφικά Βιβλία

  Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.

  • Ενέργειες Εταιρειών

  Συστάσεις επιχειρήσεων, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές, Συγχωνεύσεις, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.

  • Οργάνωση & Επίβλεψη

  Πλήρης Οργάνωση και ολοκληρωμένη επίβλεψη των λογιστηρίων των επιχειρήσεων.

  • MIS Reporting

  Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών.

  • Κοστολόγηση

  Υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων Κοστολόγησης

  • Έλεγχος

  Σχεδιασμός συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

  • Οικονομικές Καταστάσεις

  Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

  • Διεκπεραιώσεις

  Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

  • Ανάληψη Λογιστηρίου

  Υπηρεσίες ανάληψης Διεύθυνσης λογιστηρίου

   

   


write my essay for me