Φορολογικές Υπηρεσίες προς Eταιρίες – taxtime.gr
  • Εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήριο των πελατών μας μέσα από την οργάνωση φορολογικών σεμιναρίων.
  • Προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών – Transfer Pricing.
  • Άμεση υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων.
  • Εκπροσώπηση της επιχείρησής σας ενώπιον των φορολογικών αρχών.
  • Υπηρεσίες επιστροφής Φ.Π.Α.
  • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης.
  • Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών.
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου.
  • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι.