Εργατικά-Μισθοδοσία – taxtime.gr
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου XML με τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού, τις αποχωρήσεις και τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων καθώς και τα τροποποιητικά προγράμματα προκειμένου να υποβληθούν στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ).
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον Μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας
 • Απογραφή στο ΙΚΑ και στα Επικουρικά ταμεία.
 • Επεξεργασία μισθοδοσίας για τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησής σας.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
 • Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.
 • Ενημέρωση τραπεζών για την κατάθεση των μισθών στους υπαλλήλους
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
 • Επεξεργασία της μισθοδοσίας για το αλλοδαπό προσωπικό σας.
 • Προϋπολογισμός του κόστους της τρέχουσας μισθοδοσίας καθώς και των μελλοντικών.
 • Ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων.
 • Πλήρης διαχείριση των αποδείξεων πληρωμής για κάθε σας υπάλληλο.
 • Σύνταξη και υποβολή εισφορών στα ταμεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας του ΟΑΕΔ.
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.